Categorie: Relatie

Klachtenregeling

Wat als ik ontevreden ben over mijn psycholoog?
Als u niet tevreden bent over uw psycholoog is het raadzaam hierover eerst met de psycholoog zelf te praten en te proberen samen tot een oplossing te komen. Geef duidelijk aan dat u niet tevreden bent en waarover u niet tevreden bent.
Komt u er samen niet uit dan kunt u overwegen over te stappen naar een andere psycholoog binnen de praktijk. Als u dat niet binnen onze praktijk wilt dan kunt u via de huisarts kun je een doorverwijzing krijgen naar een andere psycholoog. Ook kunt u bij de afdeling voorlichting van het NIP terecht voor informatie over andere psychologen die in de omgeving werken.

Ontevreden over de kosten
Het is belangrijk om voorafgaand aan de behandeling goed te informeren naar de kosten van de psychologische zorg. Wat kost het per behandeling? Wat zijn de kosten als u een afspraak moet afzeggen? Zijn er betalingsvoorwaarden en wordt de zorg vergoed door de zorgverzekeraar.
De psycholoog dient u hierover goed te informeren zodat dit voor u duidelijk is.
Heeft de zorgverlener u niet of niet goed verteld wat de kosten zouden zijn? En kunt u daarom niet betalen? Bespreek dit dan met uw zorgverlener. u kunt dan vragen of er een regeling getroffen kan worden.
Er kunnen andere omstandigheden zijn waarom u niet kunt betalen. Dan kan de zorgverlener u niet helpen. U moet dan zelf iets regelen om toch te kunnen betalen. De gemeente kunt u hier eventueel bij helpen.

Klachtenregelingen
Wanneer u ontevreden bent over het beroepsmatig handelen van de psycholoog en u komt er samen met de psycholoog niet uit dan kunt u overwegen een klacht in te dienen.

Klacht over psycholoog die lid en/of geregistreerd is bij het NIP
Bent u van mening dat de psycholoog zich niet aan de beroepscode heeft gehouden? Dan heeft u de mogelijkheid een klacht tegen de psycholoog in te dienen bij het College van Toezicht. Dit is alleen mogelijk als de psycholoog lid is van het NIP of bij het NIP staat geregistreerd.

Klachtenprocedure
Een klacht tegen een psycholoog die lid is van het NIP of ingeschreven staat in een van de NIP-registers moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog. Klachten over het gedrag van de psycholoog in de privésfeer, claims over financiële schade als gevolg van het handelen van de psycholoog, verzoeken tot herziening van een psychologisch rapport en klachten over gebeurtenissen, die naar het oordeel van de colleges te lang geleden hebben plaatsgevonden, komen niet in aanmerking voor behandeling. Meer informatie over de klachtenprocedure en het College van Toezicht vindt u op de website van het NIP (www.psynip.nl)

Er zijn ook andere mogelijkheden:

Zorgbelang Nederland
Wanneer u gebruik maakt van de gezondheidszorg en u heeft een klacht dan kunt u daarover contact opnemen met Zorgbelang Nederland via (0900) 243 70 70.
Meer informatie vindt u op de website van Zorgbelang Nederland. (www.zorgbelang-nederland)

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een leidraad op basis waarvan zij beoordeelt of een melding verder moet worden onderzocht. In de meeste gevallen vraagt de inspectie de zorgaanbieder zelf de melding te onderzoeken. Omdat het bij anonieme meldingen niet mogelijk is extra informatie op te vragen, kan de IGZ deze niet onderzoeken. Bovendien is je toestemming nodig om je gegevens door te geven aan de zorgaanbieder. U kunt contact opnemen met de Inspectie via (088) 120 50 00. Meer informatie vindt u op de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. (www.igz.nl)

Regionaal tuchtcollege
Bij de tuchtcolleges kunt u klagen over gedragingen van beroepsbeoefenaren die in het BIG-register zijn opgenomen. Onder andere GZ-psychologen, psychotherapeuten en psychiaters zijn BIG-geregistreerd. Voor hulp bij het indienen van een klacht kunt u contact opnemen met het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in de regio. Het IKG kunt u bijstaan tijdens de tuchtrechtprocedure. 
Telefoon: (0900) 243 70 70. U wordt doorverbonden met het IKG-bureau in de regio. Meer informatie vindt u op de website van Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg. (www.collegesvoordegezondheidszorg.nl)

Innerlijke kracht

Diverse vormen van angst, zoals faal en sociale angst, kunnen ons op diverse levensgebieden een gevoel van machteloosheid en onzekerheid geven. Hierdoor wordt het gaandeweg steeds moeilijker om in bepaalde levensgebieden verder te groeien.

Door cognitieve gedragstherapie kunnen de oorzaken van de angsten worden ontdekt en toegewerkt worden naar het vergroten van de innerlijke kracht. Wilt u ook sterk in het leven groeien? Neemt u dan een stap naar meer bewustwording door contact met ons op te nemen.

Maak en afspraak

 

Balans in het leven

Is hollen door het leven de enige sport die u beoefent? Bent u op slaap dieet en doet u aan laptop- lunchen en multitasken in de hoop elke dag nog wat extra tijd te winnen? Is brandjes blussen uw specialiteit? Lijkt uw leven één langgerekt spitsuur en heeft u hierdoor het gevoel niet meer uzelf te kunnen zijn?

Wanneer u zich in bovenstaande situaties herkent is het goed u te beseffen: Je bent wat je doet! Door in gesprek te gaan over uw levensstijl, creëert u overzicht en zelfkennis om blijvende gedragsverandering te kunnen realiseren.

Maak en afspraak

Patronen doorbreken

Soms stuiten mensen in hun leven herhaaldelijk op dezelfde problemen. Vaak hebben ze geen idee waarom ze telkens weer dezelfde verkeerde keuzes maken, last hebben van angstgevoelens of hun relaties zien mislukken. Hierdoor voelt men zich machteloos en weet niet wat te doen om de omstandigheden te veranderen.

In veel gevallen gaat het om patronen die het individu overstijgen en die onbewust van de ene generatie op de andere overgedragen worden. Wilt u deze patronen doorbreken en gaan voor gezonde verhoudingen? Maak dan een afspraak!

Maak en afspraak

Innerlijke rust

Soms hebben we het gevoel dat we onze innerlijke rust kwijt zijn of dat deze ons is ontnomen door bepaalde gebeurtenissen/ situaties in ons leven. Dit kan zich uiten in gevoelens van angst, somberheid, slapenloosheid en onzekerheid. Wij helpen u graag bij het hervinden van uw innerlijke rust.

Maak een afspraak